Lille Katt förskola är en liten förskola med en avdelning som ligger i centrala Jönköping i området Söder. Lokalen är fint belägen i ett lugnt kvarter och i ett kulturmärkthus.

Utbildningen i Lille Katt förskolan genomförs enligt styrdokument, Barnkonvention, skollagen, läroplanen och skolverkets allmänna råd. På förskolan är barnens bästa vår utgångspunkt.

Enligt skollagen, förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Utbildningen i Lille Katt förskola kommer att ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper

Målsättningen för oss är att få trygga, nyfikna, kreativa och initiativrika barn, som genom leken känner glädje i att lära och undersöka tillsammans med andra med våra aktiva pedagoger som uppmuntrar och inspirerar barnen att ställa produktiva frågor.

Utbildningen på Lilla Katt ska läggas grunden för ett livslångt lärande.

Bilder/Video dagligen till dig som förälder direkt in din mobil. Till hjälp med vår digitala dokumentation använder vi Tyra, där ni som förälder dagligen får dela barnens upplevelser och utveckling via bilder och video direkt i er mobil.

Alla barn är lika mycket värda. Alla barn har rätt att känna trygghet. Inga barn får bli sämre behandlade, oavsett var de kommer ifrån, hur de ser ut, hur de pratar, vad de tror på, om de är fattiga eller rika, vilket kön de har eller om de har en funktionsnedsättning. (Barnkonventionen)

Alla vuxna ska alltid göra det som är bäst för barnet. Alla barn har rätt att må så bra som möjligt.
Ner vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid tänka på vad som är bäst för barnet. (Barnkonventionen)
 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (Skollagen 2010:800)
Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.(Lpfö 18)

  Våra barn ska utveckla ett rikt, nyanserat språk och öka sin förmåga att kommunicera. Vi benämner föremål och händelser, men språket är även ett stort fokus när vi leker, spelar spel, sjunger och utövar olika språklekar. 

Vi erbjuder ditt barn en lugn miljö i små barngrupper med engagerad personal.
Vi sätter barnet i centrum.
Vi erbjuder dig som förälder inblick i verksamheten och möjligheten att vara med och påverka.
Ditt barns välbefinnande och trygghet går först.