Vi vill att vår förskola ska präglas av öppenhet och ömsesidig respekt för allas lika värde. Vi vill ta tillvara på värdet i att alla är olika. Alla barn ska bli sedda, hörda och uppmärksammade. Vi lägger stor vikt vid det enskilda barnets välbefinnande och trygghet.  För oss är det viktigt att vi vuxna är goda förebilder och behandlar alla lika. Vi vill lära barnen att använda artighetsfraser som tack, hej, hejdå och att hantera konflikter själva. Givetvis kommer vi vuxna alltid vara närvarande vid konflikthanteringar men vi vill dock att barnen lär sig att lösa konflikter på egen hand med oss pedagoger som stöd.

Språket kommer att ha en viktig roll i vårt pedagogiska arbete. Målet är att stimulera barnens språkutveckling genom samtal och språkutvecklande aktiviteter. Vi vill lyfta fram språket i förskolans alla vardagssituationer, vilket kommer att ske genom samtal där barnen ges möjlighet att uttrycka sig. Vi har tillgång till flerspråkiga pedagoger om barnen talar samma språk som flera av barnen.

Vi skall även uppmärksamma den vardagliga matematiken i verksamhet exempelvis vid dukning och vid sortering av material utifrån färger, former och storlek. Motoriken kommer också få en stor plats i vår pedagogiska verksamhet. Vi kommer aktivt arbeta med idrott och hälsa. Fysisk aktivitet spelar inte bara en stor roll för hälsan utan även för barns utveckling.  Leken kommer att få ett stort utrymme hos oss, i leken erövrar barnen nya erfarenheter, bearbetar upplevelser, lär sig att lösa problem och att samarbeta. Leken är grundläggande för barnens lärande. Genom leken utvecklar barnen även social kompetens och sina språkfärdigheter. För oss är det ytterst viktigt att pedagogerna närvarar i eller är bredvid leken.

Samverkan mellan hem och förskola

Vi vill ha en bra föräldrakontakt där alla föräldrar känner sig trygga när de lämnar sina barn hos oss. Föräldrarna ska få tydlig information om barnets dag både muntlig och skriftlig. Föräldrarna ska ha stor insyn och känna sig delaktiga i förskolans verksamhet. Vi ska ha utvecklingssamtal samt ett föräldramöte minst en gång per termin. Vi kommer att årligen anordna ett knytkalas där föräldrar och personal tar med sig maträtter från olika kulturer. Knytkalas är ett tillfälle där personal, barn och föräldrar umgås och har det trevligt tillsammans. Vi vill uppmärksamma olika traditioner och högtider t.ex, midsommar, jul, påsk och Eid.

Vi är en liten privat förskola, som har två legitimerade förskollärare, en utbildade erfaren barnskötare och en köket ansvarig. Barnens ålder 1-5 .

Vi har garanterad syskonförtur.

Vi syftar till att skaffa en stämning fullt av  hemkänsla. Med anledning av att vi har en liten grupp barn kommer vi att känna barnen mycket nära.
Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan och förskolans läroplan (Lpfö 18) gäller  för oss.
Vi fokuserar på språk, matematik, rörelse, andningsteknik och teckenspråk

  Våra barn ska utveckla ett rikt, nyanserat språk och öka sin förmåga att kommunicera. Vi benämner föremål och händelser, men språket är även ett stort fokus när vi leker, spelar spel, sjunger och utövar olika språklekar. 

Välkommen till oss på Lille Katt förskola!
En nystartad förskola i Jönköping city med mycket utevistelse och fokus på barnen.

-Vi erbjuder ditt barn en lugn miljö i små barngrupper med engagerad personal.
-Vi sätter barnet i centrum.
-Vi erbjuder dig som förälder inblick i verksamheten och möjligheten att vara med och påverka.
-Ditt barns välbefinnande och trygghet går först.