Styrdokument

Förskolans styrdokument heter Lpfö 18. Förskolan är även under skollagen och det finns vissa punkter i den som behandlar förskolans verksamhet. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020.

Länk : Klicka här